ژل سیلیکا فیومی رنگی


  حصول نمای اکسپوز بتن به رنگ های دلخواه با استفاده از ژل سیلیکافیومی رنگی محصول شرکت فابیر    

Back