ژل میکروسیلیس

استفاده از ژل میکروسیلیس فابیر با تخلیه آسان در تراک میکسر
ژل میکروسیلیس

فوق روان کننده بتن پولی کربکسیلاتی جهت تسهیل در ویبره
کف سازی

ژل میکروسیلیس الیافدار جهت کف سازی
ژل میکروسیلیس


پودر سخت سایش و ژل میکروسیلیس جهت پایه های بتنی

گروت
گروت فابیر با مقاومت 800کبلوگرم در سانتی متر مربع  GR2  

Back